Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Petra de Krom, gevestigd aan De Zilversmid 1, 5506 AC te Veldhoven, ingeschreven bij de KvK onder nummer 17274407.

Artikel 1: Definities
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en elke overeenkomst met betrekking tot de diverse brandingtrajecten, het adviseren over én ontwerpen en/of vervaardigen van logo, huisstijl, belettering, website en overige producten door Petra de Krom, gevestigd te Veldhoven.

1. De wederpartij zal verder worden aangeduid als de opdrachtgever.
2. Onder producten wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle door Petra de Krom aangeboden producten, diensten en trajecten, zoals branding advies, te ontwerpen en te vervaardigen producten zoals logo’s, flyers, folders, websites, belettering e.d..
3. Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail.
4. Onder documenten wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de door Petra de Krom te vervaardigen of te verstrekken en/of door de opdrachtgever al dan niet op papier verstrekte tekeningen, schetsen, ontwerpen, adviezen, content e.d..

Petra de Krom heeft deze algemene Voorwaarden bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd, zodat eenieder er kennis van kan nemen.

Artikel 2: Aanbod, offertes
1. Ieder aanbod en elke offerte van Petra de Krom is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn, tenzij sprake is van een vrijblijvend aanbod. In dat geval kan het aanbod te allen tijde worden ingetrokken.
2. Indien sprake is van een offerte met meerdere onderdelen is Petra de Krom niet gehouden om delen van de offerte tegen de geoffreerde prijs uit te voeren, tenzij Petra de Krom zich daartoe nadrukkelijk verplicht.
3. Bij onjuiste of onvolledige informatie dan wel gedurende het proces wijzigende gegevens heeft Petra de Krom het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aan te passen.
4. Petra de Krom heeft het recht de kosten verbonden aan een offerte bij de opdrachtgever in rekening te brengen, mits de opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten is gewezen.

Artikel 3: Overeenkomsten
Een overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever het aanbod van Petra de Krom ongewijzigd accepteert. Indien door de opdrachtgever wijzigingen zijn aangebracht komt de overeenkomst echter pas tot stand als Petra de Krom schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

Artikel 4: Vergoeding, prijzen, tarieven
1. De in een aanbod, offerte, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW. Petra de Krom zal verzendkosten, transportkosten, reiskosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden aan de opdrachtgever doorbelasten, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.
2. Petra de Krom zal haar vergoeding berekenen op basis van de trajectprijs of het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen of het gebruikelijke uurtarief van Petra de Krom, tenzij nadrukkelijk anders wordt overeengekomen.
3. Bij spoedopdrachten of uitvoering van de werkzaamheden op verzoek van de opdrachtgever buiten de “normale werkuren” heeft Petra de Krom het recht een toeslag te berekenen over de uurtarieven.
4. Behoudens tegenbewijs van de zijde van de opdrachtgever is de urenregistratie van Petra de Krom bindend.
5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen of verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat door partijen, zonder dat dit te wijten is aan Petra de Krom, en in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding heeft Petra de Krom het recht de overeengekomen vaste vergoeding te verhogen.
6. Het is Petra de Krom te allen tijde toegestaan tussentijdse verhogingen ten gevolge van wettelijke aanpassingen, dan wel aanpassingen op grond van sterk veranderde politieke omstandigheden aan de opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 5: Inschakeling derden
Inschakeling van derden door Petra de Krom zal eerst geschieden na voorafgaand overleg met de opdrachtgever. Hierbij is in het bijzonder, maar niet uitsluitend, te denken aan webdevelopment, drukkerijen en fotografen.

Artikel 6: Verplichtingen van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever moet ervoor zorgen dat:
a. alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door Petra de Krom gewenste wijze ter beschikking worden gesteld;
b. eventuele door de opdrachtgever aan Petra de Krom verstrekte foto’s, logo’s, kleuren, lettertypen e.d., op elektronische gegevensdragers vrij zijn van virussen;
c. Petra de Krom bij werkzaamheden op locatie op de afgesproken tijdstippen toegang verkrijgt en kosteloos gebruik kan maken van elektriciteit en internet. Niet werkbare uren komen voor rekening van de opdrachtgever;
2. De opdrachtgever zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is. De opdrachtgever vrijwaart Petra de Krom voor aanspraken van derden.
3. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt kan Petra de Krom opschorting verlangen. Indien Petra de Krom nalaat van de opdrachtgever nakoming te verlangen, tast dit het recht van Petra de Krom om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 7: Informatie
1. Petra de Krom verplicht zich tot geheimhouding van alle door de opdrachtgever verstrekte informatie, waarvan is aangegeven dat of waarvan Petra de Krom redelijkerwijs had kunnen weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden.
2. Petra de Krom zal al het mogelijke doen om de vertrouwelijke informatie te beschermen en te voorkomen dat derden er kennis van kunnen nemen, tenzij Petra de Krom als gevolg van de wet of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken.
3. Petra de Krom heeft het recht de naam van de opdrachtgever en de voor de opdrachtgever vervaardigde producten te gebruiken voor eigen doeleinden.
4. Petra de Krom kan echter nooit aansprakelijk gesteld worden voor verloren gaan van deze informatie of bestanden. Uiteraard dient de opdrachtgever van alle bestanden ook zelf een duplicaat te bewaren.

Artikel 8: Levering
1. Indien Petra de Krom de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, moet de opdrachtgever haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om de betreffende prestatie alsnog te leveren.
2. Het risico voor de te leveren producten gaat op de opdrachtgever over op het moment van de feitelijke levering. Verzending of transport van de producten en documenten vindt plaats voor rekening en risico van de opdrachtgever.
3. Indien door of vanwege de opdrachtgever de feitelijke levering niet of niet tijdig kan plaatsvinden heeft Petra de Krom het recht de producten op te slaan voor rekening en risico van opdrachtgever, die een verplichting tot vergoeding van daarmee samenhangende schade, kosten en rente aanvaardt, onverminderd zijn verplichting tot nakoming van hetgeen werd overeengekomen.

Artikel 9: Uitvoering overeenkomst
1. Bij verlate start van of vertraging van de werkzaamheden met betrekking tot de overeengekomen producten door het niet of niet tijdig aanleveren van de benodigde informatie door opdrachtgever, niet voldaan is aan de betalingsvoorwaarden of er sprake is van een andere van opdrachtgever afhankelijke omstandigheid, heeft Petra de Krom recht op een redelijke verlenging en op vergoeding van de met het uitstel gemoeide kosten en schade.
2. Petra de Krom spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en daaruit voortvloeiende leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verlangd. Bij eventuele door de opdrachtgever gewenste versnelde uitvoering van de werkzaamheden, heeft Petra de Krom recht op overwerkuren en overige daarmee samenhangende kosten.
3. Petra de Krom is verplicht de opdracht goed, deugdelijk en conform de overeenkomst uit te voeren.
4. Petra de Krom heeft de creatieve en intellectuele vrijheid om tot de te vervaardigen producten en/of documenten te komen, maar zal daarbij uiteraard waar mogelijk de wensen van de opdrachtgever in acht nemen. Indien aangeleverde informatie of materiaal niet aan de kwaliteitseisen van Petra de Krom voldoet, zal zij de opdrachtgever daarvan per omgaande in kennis stellen, met het verzoek tot herstel of verbetering.
5. Onderzoek naar het bestaan van eventuele merkrechten, handelsnaamrechten, portretrechten of overige rechten van intellectuele eigendom behoort in beginsel niet tot een opdracht, tenzij partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, dan wel er wijzigingen van ingrijpende aard door de opdrachtgever worden verlangd, zal Petra de Krom met de opdrachtgever in overleg treden over een aanpassing van de overeenkomst. Petra de Krom zal de opdrachtgever daarbij onder meer informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de termijnen. Mocht nakoming van de overeenkomst door Petra de Krom hierdoor onmogelijk worden, dan heeft Petra de Krom recht op volledige vergoeding van de al door haar verrichte werkzaamheden en/of leveringen, tegen de normaliter gehanteerde of overeengekomen tarieven.
7. Van meer- en minderwerk is slechts dan sprake als het schriftelijk tussen Petra de Krom en de opdrachtgever overeengekomen wordt.
8. De opdrachtgever zal iedere conceptversie van door Petra de Krom te vervaardigen documenten steeds zorgvuldig controleren en zo spoedig mogelijk zijn reactie aan Petra de Krom kenbaar maken. Indien nodig wordt het concept door Petra de Krom aangepast en nogmaals aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorgelegd. Petra de Krom kan daarbij verlangen dat de definitieve versie van de vervaardigde documenten per pagina voor akkoord wordt geparafeerd door de opdrachtgever of dat de opdrachtgever een schriftelijke akkoordverklaring van de definitieve versie ondertekent. De opdrachtgever mag de vervaardigde documenten pas gebruiken, nadat Petra de Krom de geparafeerde definitieve versie of de schriftelijke akkoordverklaring heeft ontvangen.
9. Indien Petra de Krom in reeds goedgekeurde documenten wijzigingen moet aanbrengen, is sprake van meerwerk. Petra de Krom heeft dan het recht de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de opdrachtgever te factureren.

Artikel 10: Garanties
1. Petra de Krom zal de overeengekomen werkzaamheden en daaruit voortvloeiende leveringen naar beste eer en weten conform de in haar branche geldende normen uitvoeren. Tenzij nadrukkelijk tussen partijen anders werd overeengekomen is een aansprakelijkheid van Petra de Krom beperkt tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedrag, mits dit door opdrachtgever werd betaald.
2. Van een garantietermijn is slechts sprake indien zulks tussen Petra de Krom en opdrachtgever nadrukkelijk werd overeengekomen.
3. Bij een door Petra de Krom erkende garantieclaim zal Petra de Krom zorg dragen voor herstel of vervanging van de producten dan wel een gedeeltelijke terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs.

Artikel 11: Klachten
1. De opdrachtgever moet de geleverde producten en/of diensten direct na levering controleren.
2. Eventuele klachten moeten direct na ontdekking, doch uiterlijk binnen een week na levering, schriftelijk aan Petra de Krom worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.
3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Petra de Krom is gemeld, is geen beroep mogelijk. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn dan voor risico van de opdrachtgever.
4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
5. De opdrachtgever moet Petra de Krom in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan Petra de Krom verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat Petra de Krom ter plekke de klacht komt onderzoeken, vindt dit plaats voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het verzend-/ transportrisico is altijd voor de opdrachtgever.
6. De vormgeving, de stijl en/of compositie van foto’s vallen zoals eerder gemeld onder de artistieke vrijheid van Petra de Krom. Klachten daaromtrent zijn per definitie niet ontvankelijk.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
1. Petra de Krom aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, anders dan voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden. Petra de Krom is daarbij in voorkomende gevallen alleen aansprakelijk voor directe schade tot maximaal het in rekening gebrachte door opdrachtgever betaalde bedrag.
2. De opdrachtgever moet aantonen, dat hij maatregelen heeft genomen ter voorkoming of beperking van eventuele schade.
3. De opdrachtgever moet Petra de Krom uiterlijk binnen 2 weken nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade aansprakelijk stellen.
4. Mocht Petra de Krom aansprakelijk zijn voor door de opdrachtgever geleden schade, dan is de schadevergoedingsplicht van Petra de Krom altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekeraar in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Petra de Krom gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Petra de Krom beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde producten of de verrichte werkzaamheden, mits betaling door de opdrachtgever heeft plaatsgevonden.

Artikel 13: Betaling
1. De standaard betalingstermijn bedraagt 14 dagen na de factuurdatum, tenzij door partijen schriftelijk anders werd overeengekomen. Op een factuur dient in voorkomende gevallen binnen de betaaltermijn te worden gereclameerd.
2. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de opdrachtgever aan Petra de Krom een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 1% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
3. Indien na aanmaning door Petra de Krom betaling alsnog uitblijft, heeft Petra de Krom bovendien het recht aan de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15 % van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
4. Door de opdrachtgever gedane betalingen worden door Petra de Krom eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de opdrachtgever bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
5. De opdrachtgever mag de vorderingen van Petra de Krom niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Petra de Krom heeft.

Artikel 14: Intellectuele eigendomsrechten
1. Petra de Krom is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door Petra de Krom in het kader van de overeenkomst geleverde of vervaardigde producten en documenten.
2. De opdrachtgever mag de door Petra de Krom geleverde of vervaardigde documenten of producten niet namaken, wijzigen, reproduceren e.d. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Petra de Krom.
3. De opdrachtgever staat er voor in dat de door hem aan Petra de Krom verstrekte documenten en bestanden geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schade die Petra de Krom door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart Petra de Krom voor aanspraken van deze derden.

Artikel 15: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.
1. Petra de Krom heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever te ontbinden op het tijdstip waarop de opdrachtgever:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
2. De opdrachtgever is verplicht de curator of bewindvoerder op de hoogte stellen van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 16: Overmacht
Indien een in het maatschappelijk verkeer bekend zijnde overmacht-situatie ontstaat, heeft Petra de Krom het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever te ontbinden dan wel de nakoming van zijn verplichtingen ten opzichte van de opdrachtgever voor een redelijke termijn op te schorten. Petra de Krom is daarbij geen schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 17: Annulering, opschorting
1. Indien de opdrachtgever de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, is hij aan Petra de Krom een door Petra de Krom nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat ten minste alle door Petra de Krom gemaakte kosten, vermeerderd met de door de annulering geleden schade.
2. Bij annulering van een geplande afspraak binnen 24 uur voor die afspraak heeft Petra de Krom het recht om een werkuur in rekening te brengen.
3. Indien sprake is van opschorting op verzoek van de opdrachtgever is de vergoeding voor alle op dat moment reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten direct opeisbaar.
4. De opdrachtgever mag bij annulering of opschorting veroorzaakt door opdrachtgever de vervaardigde documenten en/of producten niet gebruiken. Tenzij zulks nadrukkelijk door Petra de Krom schriftelijk wordt toegestaan.

Artikel 18: Toepasselijk recht/bevoegde rechter
1. Op de tussen Petra de Krom en de opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Petra de Krom is gevestigd, zij het dat Petra de Krom altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de opdrachtgever is gevestigd.
4. Indien de opdrachtgever gevestigd is buiten Nederland, heeft Petra de Krom het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de opdrachtgever gevestigd is.