Privacyverklaring

Petra de Krom, gevestigd aan De Zilversmid 1, 5506 AC Veldhoven, hecht veel waarde aan de privacy van jouw gegevens. Daarom doen we er alles aan om de persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen. Petra de Krom is te bereiken via hallo@petradekrom.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Petra de Krom verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
● Voor- en achternaam
● Adresgegevens
● Telefoonnummer
● E-mailadres
● Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door ons uitgebreide contactformulier in te vullen, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hallo@petradekrom.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Petra de Krom verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
● Het in behandeling nemen van een offerte of afhandelen van een factuur
● Verzenden van op de website aangevraagde informatie of een mailing
● Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
● Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
● Je te informeren over de voortgang van onze dienstverlening
● Om goederen en diensten bij je af te leveren, zoals bijvoorbeeld drukwerk
● Petra de Krom verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Petra de Krom neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een menselijke tussenkomst bij komt kijken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Petra de Krom bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Personalia, adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen worden maximaal 7 jaar bewaard, ivm de fiscale bewaarplicht (iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren).

Delen van persoonsgegevens met derden
Petra de Krom deelt jouw persoonsgegevens enkel met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Denk hierbij aan te ontwikkelen mailings in opdracht van jouw bedrijf, de bouw van je website of het regelen van hosting bij een derde partij. Bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, zijn uiteraard verplicht je gegevens vertrouwelijk te behandelen.

Cookies
Petra de Krom gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hallo@petradekrom.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op jouw verzoek.

Tot slot wijzen we je erop dat je het recht hebt een klacht in te dienen over de verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Petra de Krom neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Petra de Krom via hallo@petradekrom.nl